Quốc gia và lãnh thổ miễn visa cho người Việt Nam

  KHU VỰC CHÂU Á: Brunei: Thời gian tạm trú dưới 14 ngày. Cambodia: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày. Indonesia: Thời gian tạm trú không quá 30 ngày, không được gia hạn thời gian tạm trú.  Lào: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày. Malaysia: Thời gian tạm trú dưới 30 ngày. Myanmar: Thời gian lưu …